Klienci instytucjonalni

RODO

 • wdrożenie nowych regulacji prawnych do struktur działalności,
 • wsparcie przy sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, w szczególności: polityki bezpieczeństwa danych, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, oświadczeń dla pracowników
 • szkolenia pracowników w zakresie nowych reguł i procedur

Zakładanie firm, startupy

 • pomoc przy wyborze optymalnej formy prawnej dla danej działalności
 • doradztwo i udział w procesie rejestracji firm
 • wsparcie przy pozyskiwaniu środków ( w tym dotacji unijnych) na rozpoczęcie działalności
 • pomoc w sprawie wyboru form opodatkowania, prowadzenia księgowości, uzyskania koncesji
 • przygotowanie regulacji wewnętrznych dla biznesu

Prowadzenie i przekształcanie firm

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie oraz negocjacje umów, w tym m.in. umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy, dzieła, leasingu, pożyczki, darowizny, o roboty budowlane, deweloperskich
 • kompleksowa obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych
 • zabezpieczenie wykonania umów
 • sporządzanie statutów i umów spółek handlowych
 • doradztwo w procesie łączenia, podziału, przekształcania spółek oraz wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence)
 • wsparcie w procesach fuzji i przejęć (Mergers &Acquisitions)
 • reprezentacja strony w sporach korporacyjnych
 • przygotowanie i wdrażanie regulaminów wewnętrznych związanych m.in. z prawem pracy, ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, ochroną danych osobowych, obiegiem dokumentów
 • przygotowanie i wdrażanie regulaminów dotyczących sprzedaży z udziałem konsumentów: regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (sklepy internetowe), ABI, rejestracja baz danych
 • doradztwo w zakresie przygotowania do wdrożenia standardów: TQM, ISO, IRIS

Procesy sądowe

 • pomoc przedprocesowa, ocena ryzyk
 • mediacje
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej
 • windykacja należności

Prawo upadłościowe

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków restrukturyzacyjnych
 • reprezentacja wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu upadłościowym oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym

Firmy rodzinne

 • sekurytyzacja majątku
 • sukcesja firm rodzinnych
 • restrukturyzacja i zabezpieczenie spraw i interesów majątkowych firm rodzinnych
 • powiernictwo w prowadzeniu spraw majątkowych

Własność intelektualna, prawo autorskie, prawo nowych technologii

 • doradztwo i reprezentacja zakresie uzyskania patentów, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych
 • reprezentacja i ochrona wartości niematerialnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych, zabezpieczenie praw własności przemysłowej oraz praw autorskich, ochrona wizerunku, know how
 • sporządzanie umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw autorskich i pokrewnych

Prawo medyczne

 • wdrożenie obiegu dokumentów dotyczących aspektów prawnych działalności ZOZ
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • reprezentacja w negocjacjach kontraktów, w tym kontraktów z NFZ, jak również kontraktów lekarskich
 • reprezentacja w negocjacjach umów dotyczących badań klinicznych

Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego
 • doradztwo w zakresie składania ofert oraz przygotowywania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 • reprezentacja w sporach sądowych w przypadku stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji
 • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo pracy

 • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy
 • negocjowanie i przygotowanie umów o pracę, w tym umów o zakazie konkurencji
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem
 • zabezpieczenie interesów pracodawcy: umowa o zachowaniu poufności, tajemnica przedsiębiorstwa

Prawo wekslowe

 • przygotowanie umów dotyczących wypełniania weksla (deklaracja wekslowa)
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z wystawieniem weksla
 • doradztwo i przygotowanie standardowych klauzul wekslowych adekwatnych do prowadzonego biznesu

Klienci indywidualni

Umowy

 • przygotowywanie oraz negocjacje umów cywilnoprawnych i handlowych, w tym m.in. umów: sprzedaży, najmu i dzierżawy, dzieła, leasingu, pożyczki, darowizny, deweloperskich, licencyjnych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wywiązania się z umowy

Własność intelektualna, prawo autorskie, prawo nowych technologii

 • doradztwo dla twórców i osób posiadających prawa autorskie w zakresie uprawnień i ochrony ich interesów
 • przygotowanie umów i negocjacje umów w zakresie praw własności intelektualnej
 • doradztwo i reprezentacja zakresie uzyskania patentów, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych
 • reprezentacja przed sądami i ochrona wartości niematerialnych, zabezpieczenie praw własności przemysłowej oraz praw autorskich, ochrona wizerunku, know how

Reprezentacja przed sądami i administracją

 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami i organami administracji publicznej

Windykacja zobowiązań

 • udzielanie porad prawnych
 • doradztwo w zakresie możliwości egzekwowania swoich należności
 • reprezentacja w sporach sądowych

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi

Prawo pracy

 • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy
 • negocjowanie i przygotowanie umów o pracę, w tym umów o zakazie konkurencji
 • reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 • reprezentacja w sporach sądowych w przypadku naruszenia praw konsumenta i stosowania niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych)
 • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo wekslowe

 • przygotowanie umów dotyczących wypełniania weksla (deklaracja wekslowa)
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z wystawieniem weksla